Veřejné osvětlení pro zdravá a bezpečná města

ikona posuvnik park-titulka_1170x330_acf_cropped

Proč vůbec řešit stávající stav veřejného osvětlení, když svítí, a tím tedy plní svůj účel? Nejpádnějším argumentem je alarmující stáří součástí veřejného osvětlení (VO) – samotných svítidel, ale i stožárů nebo kabelů.

Díky zvýšenému používání LED pro VO je ve hře rozsáhlejší paleta dodavatelů – to je sice výhoda, ovšem zároveň je větší oříšek posoudit, jak investice naplňuje projekt. A také zda vše probíhá v souladu s požadavky zákonných norem.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

V České republice je veřejné osvětlení často ve špatném, dokonce dezolátním stavu. Na vině jsou samozřejmě nedostatečné (či nulové) investice do údržby a obnovy VO. To je tak často nevyhovující, nedostatečné nebo nerovnoměrně rozmístěné.

Problémem bývá také špatná hladina osvětlenosti či jasu povrchů komunikací. Nejde jen o silnice, ale také třeba o nešťastně provedené osvětlení přechodů pro chodce, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení občanů.

Co s tím

Je proto dobré nechat zpracovat odborné měření VO, na jehož základě zadávající obdrží protokol o měření. Měření totiž zjistí technické parametry dané veřejné osvětlovací soustavy. Tyto parametry jsou sice uvedené v projektu, ale je dobré ověřit reálné fungování VO – a zda funguje bezchybně. Díky tomu ověříte správnost výměny světel po rekonstrukci nebo správnost provedení instalace nové osvětlovací soustavy.

Díky změření veřejného osvětlení také ověříte kvalitu aktuálního osvětlení, zda je na všech místech dostatečné atp. V těchto případech zmiňovaný protokol o měření často slouží jako relevantní podklady pro schválení potřebných investic do VO.

 

Zákonné požadavky aneb VO musí být v souladu:

  • se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikací
  • s vyhláškou č. 104/1997 Sb.
  • s normou ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních kom., část 1 – 5
  • s normou ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení prac. prostorů – část 2 Venkovní prac. prostory
  • s normou ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
  • s normou ČSN 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací

 

Jak probíhá měření veřejného osvětlení

Dle druhu komunikace se měří osvětlenost/jas vozovky, a to luxmetrem s fotočlánkem, jasoměrem, případně jasovou kamerou. Veškeré naměřené hodnoty jsou zaznamenané v protokolu o měření, kam se navíc uvádí také popis místa měření, údaje o měřicím zařízení a podmínky panující během měření (jako teplota, povětrnostní podmínky atp.)

Měření veřejného osvětlení většinou objednává strana investora. V praxi je pro zainteresované strany nejschůdnější, když veškerou dokumentaci (včetně protokolu) zajišťuje strana realizátora.

Někdy dochází k nešvaru, kdy měření VO provede revizní technik, který zároveň provede revizi dané osvětlovací soustavy. To je však nešťastné, v podstatě kontraproduktivní řešení. Navíc revizní technik často nemá dostatečnou odbornost, často nemá pro měření dostatečně kvalitní měřicí vybavení.

Ideální řešení je tedy zadat měření profíkům s Certifikátem způsobilosti pro měření osvětlenosti a jasů, který uděluje Česká metrologická společnost nebo Státní zdravotní ústav ČR.

 

16.05.2018