Měření osvětlení

Předmětem certifikovaného měření osvětlení je komplexní posouzení různých druhů osvětlení. Tedy denního (přirozeného) světla, umělého osvětlení, nouzového osvětlení a veřejného osvětlení.

Toto měření ověřuje důležité informace, které jsou nezbytné pro různé účely. Může sloužit jako podklad protokolu kolaudačního řízení nebo pro posouzení stávajícího stavu osvětlovací soustavy.

Odborná firma, která měření provádí, používá pravidelně ověřené nebo kalibrované měřicí přístroje a její činnost je pod dohledem České metrologické společnosti. Musí tak mít příslušnou certifikaci.

Různé typy certifikovaného měření osvětlení

  • Měření denního osvětlení končí protokolem, který slouží jako podklad pro rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Je proto nezbytné řídit se při tomto měření osvětlení platnými českými technickými normami – ČSN.
  • Měření intenzity umělého osvětlení se provádí pro osvětlení vnitřních, ale i venkovních prostor, včetně veřejného osvětlení. Zjišťuje soulad realizace s projektovou dokumentací i zákonnými normami. V případě kolaudace nové stavby, vyžaduje výsledný protokol o měření místně příslušná krajská hygienická stanice. Investor si touto cestou také může ověřovat kvalitu provedení osvětlení.
  • Měření jasu reklamních ploch zajistí potřebné hodnoty pro dodržení zákonných norem (ČSN EN 12464-2). Reklamní osvětlení nesmí být příliš intenzivní nebo rušivé.
  • Měření nouzového osvětlení zajišťuje soulad se zákonnými normami pro správné osvětlení únikových cest a protipanických ploch. To je klíčové pro bezpečnost lidí v budovách během nouzových situací.

Certifikované měření osvětlení je důležitým nástrojem. Jeho cílem je ověřit, že všechny typy osvětlení v budovách i mimo ně splňují zákonné požadavky a normy. Toto měření poskytuje nezbytné informace pro zajištění bezpečnosti, efektivity a estetické vhodnosti osvětlení v různých prostředích, od komerčních a průmyslových ploch až po veřejné a soukromé prostory.

>> zpět na slovník <<