Měření denního osvětlení aneb ve tmě se pracovat nesmí a nedá

ikona posuvnik 8528659_s_1170x330_acf_cropped

Denní světlo je pro člověka důležité. Odedávna určuje dobu kdy je člověk aktivní, má významný vliv na jeho výkon a v neposlední řadě ovlivňuje jeho náladu. V práci dobré světelné podmínky zvyšují produktivitu i bezpečnost vykonávané činnosti. Během dne nahrazuje umělé osvětlení a snižuje tak spotřebu energie. Má vliv na vytápění i chlazení.

To už je dost argumentů na to, aby zaměstnavatelé a majitelé objektů bojovali za co nejlepší světelné podmínky. A kdyby někdo potřeboval ještě pádnější důvod – povinnost správně osvětlit pracovní prostor ukládá zákon prostřednictvím hygienických norem.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Kdo provádí měření denního osvětlení

Kvalitní měření osvětlení provádí akreditované nebo certifikované firmy pomocí speciálních, pravidelně kalibrovaných nebo ověřovaných přístrojů.

Kdy a kde se měří

Dennímu osvětlení je nutné věnovat pozornost již v příslušném stupni projektové dokumentace. Po realizaci stavby ho lze řešit již velmi omezeně. Při podcenění správného nastavení hrozí riziko, že daný prostor může být vyhodnocen jako nevhodný pro výkon trvalé práce. Měření denního osvětlení se provádí jak ve funkčních objektech (pro optimalizaci stávajícího stavu), tak v novostavbách pro zjištění potřeb umělého osvětlení a kolaudaci.

Proč měřit denní světlo?

Měřením denního osvětlení se zjišťuje rozložení denního osvětlení v prostoru. Měřený prostor se funkčně rozdělí na části, které splňují požadavky na normy denního osvětlení, sdruženého osvětlení a částí, které je nutno osvětlovat uměle.

Samotné měření světla lze provádět pouze za přesně daných venkovních podmínek. Mezi ně patří například rovnoměrně zatažená obloha beze srážek. Tyto podmínky však nastávají jen několikrát do roka, proto je měření doplněno o výpočty.

Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor se provádí povinně pro veškeré typy pracovišť. Pro nastavení ideálního stavu je vhodné i pro soukromé prostory. V interiéru jsou hodnoty denního osvětlení doplněny o výpočty osvětlení umělého. Jednotlivé složky i celek osvětlení musí splňovat platné hygienické normy.

Jak dlouho trvá měření

Délka samotného měření je vzhledem k různorodým typům staveb a požadavků na ně velmi individuální záležitostí.

Kolik stojí měření osvětlení

Ceny měření denního osvětlení se liší podle pobytové či obytné plochy a okolních objektů. Obvyklá cena za měření pobytové nebo obytné místnosti do 50 m2 je cca 4 000 Kč. Pro zjištění konkrétní ceny nás však kontaktujte.

Normy pro měření osvětlení

Pro vykonání měření a jeho vyhodnocení je nutná znalost těchto norem:

 • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011-2 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
 • ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

Výstup měření denního osvětlení

Výstupem měření denního osvětlení je Protokol o měření (Zpráva o měření), který by měl obsahovat tyto údaje:

 • Popis a označení vnitřního měřeného prostoru.
 • Datum a čas měření.
 • Účel měření a zvolený stupeň přesnosti měření.
 • Údaje o měřicích přístrojích, jejich třídě přesnosti a kalibraci či ověření.
 • Údaje o způsobu měření.
 • Rozměry prostoru (popř. výkres)
 • Informace o funkci a vlastnostech vnitřního prostoru, druhu zrakových činností v něm provozovaných a jejich rozmístění.
 • Druh osvětlovacích otvorů, jejich rozměry a umístění, vlastnosti průsvitných materiálů osvětlovacích otvorů, způsob a lhůty čištění osvětlovacích otvorů.
 • Funkční stav konstrukcí osvětlovacích otvorů, druh, vlastnosti a funkční stav zařízení pro regulaci denního osvětlení.
 • Údaje o okolnostech ovlivňujících měření (teplota vzduchu, napájecí napětí, přítomnost uživatelů, stínění), stav a rozložení jasu oblohy, venkovní stínění (trvalé, popř. dočasné).
 • Rozmístění měřicích bodů.
 • Naměřené hodnoty v tabulkách, stavebních výkresech nebo graficky znázorněné, s odůvodněním použitých korekcí.
 • Vypočtené hodnoty včetně nejistoty měření (ČSN 36 0011-1).
 • Porovnání naměřených a vypočtených hodnot s požadavky, s ohledem na třídu přesnosti měření.
 • Závěr vyhodnocení, popř. návrhy na odstranění závad.

Potřebujete změřit denní, umělé, nouzové či veřejné osvětlení?

30.08.2017