Měření světla

Certifikované měření osvětlení je metodou, která se zabývá hodnocením jak denního (přirozeného) světla, tak umělého, nouzového i veřejného osvětlení. Jeho cílem je zajistit vytvoření protokolu pro kolaudační řízení a pro zhodnocení aktuálního stavu osvětlovacích systémů. Provedení tohoto měření je svěřeno specializovaným firmám, které využívají pravidelně ověřované a kalibrované měřicí přístroje pod dohledem České metrologické společnosti prostřednictvím certifikace.

Měření denního osvětlení končí protokolem, který slouží jako podklad pro rozhodování příslušných orgánů ve státní správě. Aby byla zajištěna správnost a důvěryhodnost výsledků, je nutné řídit se platnými normami a směrnicemi definovanými Českými státními normami.

Měření osvětlení umělého, nouzového a reklamních ploch

Hodnocení intenzity umělého osvětlení se zaměřuje na osvětlení jak vnitřních, tak venkovních prostor, včetně veřejného osvětlení. Cílem je ověřit soulad realizace s projekční dokumentací a zákonnými předpisy. V situaci kolaudace nových staveb je výsledný protokol o měření vyžadován místní krajskou hygienickou stanicí.Investor si touto cestou ověří kvalitu provedení osvětlení.

Měření jasu reklamních ploch slouží k zajištění dodržení zákonných norem, jako je například norma ČSN EN 12464-2. Tento proces se snaží zajistit, aby intenzita osvětlení na reklamních plochách odpovídala stanoveným normám a předpisům.

Důležitou součástí je také měření nouzového osvětlení, které má za cíl zajistit soulad s platnými normami pro správné osvětlení únikových cest a ploch v případě mimořádných situací či havárií. Tímto způsobem se zabezpečuje bezpečnost a minimální riziko při evakuaci v krizových situacích.

>> zpět na slovník <<